Flèche Team

Member Time Bicycle Class Remarks
McPoland, Kathleen 24:00 Single
McPoland, Richard 24:00 Single
Robb, Ron 24:00 Single